Szolgáltatásaink

Könyvtárhasználat - Általános szabályok:

A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani.

A Könyvtárba táskát, kabátot bevinni tilos!

Olvasói terekbe élelmiszert és italt (ásványvíz kivételével) bevinni tilos!

A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos!

A Könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni csak lenémított alkalmazásban szabad! Ha az olvasókat zavarva telefonál a könyvtárhasználó, akkor a könyvtárból kiküldhető.

A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.

A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben rögzítjük, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.

A Könyvtár területén a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett. Internet-csatlakozási lehetőséget WIFI hálózaton keresztül biztosít a Könyvtár, melynek feltételeiről a könyvtárostól tájékozódhatnak.

A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a könyvtárvezető engedélyével helyezhetők el.

A Könyvtár rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások igénybevételét az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja.  A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárvezetőhöz fordulhatnak.

A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok
A regisztráció nélküli látogatás a CXL. tv. 56.§ 2. bekezdés szerinti ingyenes alapszolgáltatás.

Beiratkozás

A beiratkozás személyes megjelenéshez, és a személyi okmányok felmutatásához kötött.

A beiratkozás feltétele az 1997. CXL. törvény 57. §-a értelmében:
„A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.” A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Kapcsolattartás miatt a következő adatokat is kérjük, de megadásuk nem kötelező: e-mail cím, telefonszám. A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kérheti a foglalkozás, a munkahely, ill. tanuló esetében az oktató intézmény megnevezését és adatait. A Könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Könyvtár használatának szabályait elfogadja és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az olvasó adatait a "Belépési nyilatkozaton" is nyilvántartjuk, amelyen az olvasó aláírásával igazolja, hogy a Könyvtárhasználati szabályzatot megismerte. Kötelezi magát az abban foglaltak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak.
A 16 éven aluliak esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja, a "Jótállási nyilatkozat" kitöltésével és aláírásával. Jótálló szülő, gondviselő, nagyszülő lehet.

A Könyvtár a személyi adatokat kizárólag saját nyilvántartása és statisztikai adatrögzítésre használja, illetéktelen személynek vagy külső szervnek azt át nem adja, kivéve az intézménnyel szemben tartozók esetében a kintlévőségek kezelését szerződésben rögzített módon kezelő jogi cégnek. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott jegyzéket kérhet. Könyv illetve anyagi tartozás esetén a személyes adatok megőrzése a tartozás rendezéséig áll fenn.

Olvasójegy

Az olvasó egyedi azonosítóját és nevét tartalmazó olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Az olvasójegy személyre szól, csak a tulajdonosa használhatja. Az olvasónak azonosítható állapotban kell olvasójegyét megőriznie. Az olvasójegy tulajdonosa felel az olvasójegy felhasználásával történt bárminemű visszaélésért, ezért az olvasójegy elvesztését, eltulajdonítását, illetve a név- és lakcímváltozást be kell jelenteni a beiratkozási pultnál. Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében - az eredeti olvasójegy érvényességi időtartamával - új olvasójegyet állít ki.

A könyvtár szolgáltatásai

Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
 a CXL. tv. 56.§ 2. bekezdés szerinti ingyenes alapszolgáltatások igénybevétele:
a) a könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
e) a Könyvtár rendezvényeinek látogatása

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot betartja.

Beiratkozási díjak:
Aktív keresőknek                         800 Ft
Nyugdíjasoknak, diákoknak        400 Ft
Ingyenes a beiratkozás:              16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, helyi pedagógusoknak


Dokumentumok kölcsönzése

A kölcsönzés szabályai:

Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum- és díjtartozások, a Könyvtár valamennyi egységében nyilvántartott egyéb tartozás) rendezése után lehet. Az olvasó a szabadpolcokon elhelyezett állományt kölcsönözheti. A kölcsönzés nyilvántartása gépi kölcsönzési rendszerrel történik. A dokumentumok kölcsönzési ideje 28 nap (plusz 7 nap türelmi idő), mennyisége összesen 6 ill. gyermekek esetében 3  dokumentum. A folyóirat kölcsönzés esetén egy alkalommal egy hétre max. 6 db folyóirat vihető el. Csak a könyvtár régebbi folyóiratai kölcsönözhetők. A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejének nyilvántartása dokumentumonként történik.

A kölcsönözhető dokumentumok mennyisége:
Felnőttek esetében           6 db
Gyerekeke esetében        3 db
Kölcsönzési idő                1 hónap

Hosszabbítás telefonon és e-mailben is kérhető.

Hosszabbítás:

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal van lehetőség személyesen, e-mailen, interneten és telefonon az olvasójegy számának megadásával, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Nem hosszabbítható a lejárt határidejű vagy előjegyzett dokumentum, valamint a 28 napnál rövidebb kölcsönzési időre kijelölt állományrészekbe tartozó dokumentumok.

Eljárás késedelem esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja az olvasókat a késedelmes dokumentumok visszahozatalára, és késedelmi díjat számol fel dokumentumonként. Az első és második felszólító az állandó lakcímre kerül kiküldésre. Amennyiben az olvasó megadja az e-mail címét, az első felszólító erre a címre megy. A harmadik felszólítót az Intézmény az állandó lakcímre küldi, ehhez csekkes fizetési felszólítást csatol, illetve jelzi jogi eljárás indítását a kintlévőségei behajtásáért. Be nem hajtható követeléseit minden törvényes módon igyekszik a Könyvtár érvényesíteni.

Késedelmi díjak

A kikölcsönzött dokumentumokat a határidő lejárta után visszahozók, késedelmi díjat fizetnek:
1. felszólítás            200 Ft
2. felszólítás            400 Ft
3. felszólítás            600 Ft

Elveszett dokumentum pótlása    
3 évnél nem régebbi kiadású könyvek esetében az eredeti mű megvásárlása, ill. az eredeti érték kifizetése
3 évnél régebbi kiadású könyvek esetében a jelenlegi beszerzési ár vagy az eredeti ár háromszorosa, de minimum 1000,-Ft
a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen dokumentumok esetében másolási díjat kérünk

Könyvtárközi kérés

Ha könyvtárunkban nem található meg az adott dokumentum, lehetőség van más könyvtáraktól kölcsön kérni. Ebben az esetben az olvasónak a visszaküldés postaköltségét kell kifizetnie.

Internethasználat

Az internethasználat 2019. november első napja óta ingyenes. 

Irodai szolgáltatások

Nyomtatás, fénymásolás

A/4-es fekete-fehér         20 Ft
A/4-es színes                 100-150 Ft
A/3-as fekete-fehér        40 Ft    
A/3-as színes                 250 Ft
Szkennelés                    50 Ft

Spirálozás

Alapdíj                      50 Ft
Előlap/hátlap            50 Ft
Laponként                2 Ft